Rubicon Partners

R Ventures I

Inwestujemy również środki zarządzanego przez nas funduszu Venture Capital R Ventures I (RVI). RVI realizuje średnio i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (Start-up), przede wszystkim w branżach:

  • Przemysł i Produkcja
  • IT: ICT (E-Zdrowie i E-Weterynaria), Big Data, IoT, Fin-Tech i Insure-Tech
  • LifeScience

Naszym celem jest trwały i stały wzrost wartości portfela przy akceptowalnym podwyższonym poziomie ryzyka oraz możliwie najwyższej ochronie wartości kapitału.

Inwestycje zawsze łączymy ze wsparciem menedżerskim dla spółki. Zespół RVI oferuje spółce aktywne zaangażowanie w proces budowy wartości (tzw. „hands-on approach”/inwestuj i buduj), czyli oprócz środków finansowych, również zaangażowanie operacyjne na różnych poziomach m.in.: wsparcie działań sprzedażowych, organizacyjnych, uzyskanie większej efektywności. Zespół RVI na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju spółki, stając się partnerem przedsiębiorcy.

Podstawową formą inwestycji Funduszu jest inwestycja kapitałowa. W celu jak największego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, elastycznego realizowania projektów i dopasowania form finansowania do ich potrzeb Fundusz dopuszcza również inwestycje quasi-kapitałowe (np. mezzanine) oraz finansowanie dłużne.

Założenia strategiczne RVI:

  • Realizacja przygotowanych i wstępnie zweryfikowanych projektów o zdefiniowanych przewagach konkurencyjnych.
  • Ograniczenie ryzyka Funduszu poprzez brak inwestycji w projekty w najbardziej ryzykownej fazie Pre-Seed.
  • Optymalizacja źródeł finansowania projektów – koinwestycje z innymi funduszami oraz z inwestorami branżowymi.
  • Aktywne budowanie wartości Funduszu przy wykorzystaniu kompetencji Zespołu poprzez realizowanie projektów w modelu “inwestuj i buduj”.
  • Współpracę w każdym z realizowanych projektów z inwestorami i ekspertami branżowymi, którzy dodatkowo weryfikują założenia projektu oraz wpływają na jego szybszy rozwój poprzez udzielenie wsparcia technologicznego, biznesowego i/lub finansowego.
  • Współpracę w realizacji projektów z inwestorami i mentorami międzynarodowymi tworzącymi wraz z Funduszem europejski ekosystem inwestycji Venture Capital.